Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 

1.    Sklep internetowy Ziele & Pastele, dostępny pod adresem internetowym www.zieleipastele.pl/sklep/, prowadzony jest przez Annę Nowakowską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ziele i Pastele. Anna Nowakowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 777 299 01 76, REGON 365053663

2.    Niniejszy regulamin określa zasady i tryb zawierania Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz zasady świadczenia usługi Newslettera przez Sprzedawcę.

 

 

 

§ 2

Definicje

 

1.      Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.      Sprzedawca – Anna Nowakowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ziele i Pastele. Anna Nowakowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7772990176, REGON 365053663

3.      Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

4.      Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5.      Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą w ramach Sklepu umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6.      Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zieleipastele.pl/sklep/

7.      Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

8.      Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

9.      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

10.      Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11.      Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, oraz w obrębie którego istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12.      Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

13.      Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

 

 

 

§ 3

Kontakt ze Sklepem

 

1.      Adres Sprzedawcy: Ziele i Pastele. Anna Nowakowska, ul. Strzelecka 9, 64-320 Buk

2.      Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@zieleipastele.pl

3.      Numer telefonu Sprzedawcy: 691 147 941

4.      Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 77 1050 1520 1000 0097 0799 4860

5.      Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

6.      Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 17:00.

 

 

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a.      urządzenie końcowe (np. telefon, laptop, itp.) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox itp.

b.      aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), przy czym nie jest ono niezbędne do przeglądania zawartości strony internetowej Ziele i Pastele ani zawartości Sklepu,

c.      włączona obsługa plików cookies, które zapewniają m.in. poprawne wyświetlanie iprezentowanie treści i oferty Sklepu (więcej na temat cookies w naszej Polityce Prywatności).

 

 

 

§ 5

Informacje ogólne

 

1.      Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.      Przeglądanie asortymentu jak i składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu nie wymaga uprzednej rejestracji klienta ani zakładania konta klienta.

3.      Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

 

 

§ 6

Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.      wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny),

2.      wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

3.      zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i zaakceptować je poprzez zaznaczenie aktywnego okienka checkbox oznaczonego „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności” widocznego podczas procesu składania Zamówienia,

4.      kliknąć przycisk “Kupuję i płacę”,

5.      wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 

 

§ 7

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

1.      Zakupione Produkty dostarczamy na teren całej Polski rejestrowaną przesyłką. Kupujący wybiera metodę dostawy w procesie składania Zamówienia, zgodnie z aktualnie oferowanymi przez Sklep metodami dostawy.

2.      Koszty dostawy Produktów ponosi Klient

3.      Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a.      Płatność przelewem na konto Sprzedawcy (prosimy o wskazanie numeru Zamówienia w tytule przelewu, co ułatwi prawidłową identyfikację płatności),

b.      Szybkie przelewy (za pośrednictwem Systemy Przelewy24),

c.      Płatność za pobraniem.

 

 

 

§ 8

Wykonanie umowy sprzedaży

 

1.      Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.      Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3.      W przypadku wyboru przez Klienta:
a.      płatności elektronicznych – Klient obowiązany jest do dokonania płatności automatycznie – w przeciwnym razie Zamówienie nie będzie mogło być skutecznie złożone,
b.      płatności przelewem – Klient obowiązany jest do zapłaty w terminie maksymalnie 2 (dwóch) dni od zawarcia Umowy Sprzedaży;
c.      płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki.

4.      Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.

5.     W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy (w tym w przypadku odbioru osobistego), terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów
częściami (przy wysyłce Produktów – po uprzednim pokryciu kosztów dostawy powstałych w związku z wysyłką Zamówienia częściami) lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego Zamówienia.

6.      Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a.      W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy,
b.      W przypadku automatycznej płatności elektronicznej – po pozytywnej autoryzacji płatności,
c.      W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

 

 

 

§ 9

Prawo odstąpienia od umowy

 

1.      Klient będący Konsumentem oraz Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta mogą w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, za wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu/odesłania Produktów do Sprzedawcy.

2.      Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta i/lub Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

3.      W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4.      Klient będący Konsumentem i/lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta i/lub Przedsiębirocę na Prawach Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5.      Oświadczenie może być wysłane także za pomocą poczty elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6.      Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od umowy przez konsumenta [pobierz]

załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę na Prawach Konsumenta [pobierz]

 

 

7.      W przypadku przesłania oświadczenia drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

8.      Skutki odstąpienia od Umowy:
a.      W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
b.      W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi odstępującemu od Umowy Sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta odstępującego od Umowy Sprzedaży sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. W przypadku częściowego zwrotu Zamówienia, wspomiane wyżej koszty przesyłki nie będą zwracane.
c.      Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakiezostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument i/lub Przedsiębiorca naPrawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązałodla niego z żadnymi kosztami.
d.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
e.      Konsument i/lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument i/lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
f.      Konsument i/lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, którego ze względu na swój charakter nie można było odesłać w zwykłym trybie pocztą.
g.      Konsument i/lub Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
h.      W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

9.      Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta również w odniesieniu do Umowy:
a.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (zamówienia według indywidualnej specyfikacji Klienta)
b.      o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy

 

 

 

§ 10

Reklamacja

 

1.     Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnych od wad.

2.     W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmizawarte w kodeksie cywilnym. W szczególności Klient może żądać:
a.     naprawienia wady towaru,
b.     wymiany towaru na nowy,
c.     obniżenia ceny,
d. odstąpienia od umowy wraz ze zwrotem wzajemnych świadczeń – o ile wada jest istotna.

3.     Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy (§ 3). Wzór pisma reklamacyjnego stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, jednak skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

4.     Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5.     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

6.     Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 

załącznik nr 3 – Formularz reklamacji [pobierz]

 

 

 

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.     Jako Konsument, masz możliwość skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Produktów, szczególnie jeśli nie jesteś zadowolony/-a ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest dla Konsumenta bezpłatne. Skorzystanie z tych form rozpatrywania sporów z reklamacji ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

2.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3.     Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b.      Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
c.      Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

4.     W przypadku Klienta będącego Konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo – to jest niezależnie od możliwości wskazanej w pkt 1- 3 powyzej – możliwość dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów (ODR, ang. Online Dispute Resoution) opracowaną przez Komisję Europejską dostępną pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

 

 

§ 12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1.     Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.

2.     Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są m.in. w celu realizacji Umowy Sprzedaży, nawiązywania kontaktu w przypadku zainteresowania ofertą na usługi dekoratorskie Sprzedawcy, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5.     Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Prywatności

 

 

 

§ 13

Newsletter

 

1.     Sprzedawca oferuję usługę wysyłki Newslettera.

2.     Newsletter jest bezpłatną usługą świadczoną przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na rzecz użytkownika polegającą na przesyłaniu listów elektronicznych, za pośrednictwem których Sprzedawca informuje o promocjach, rabatach, produktach, usługach jak i istotnych akcjach marketingowych lub innych ważnych informacjach z punktu działalności Sklepu i/lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, jakim jest marketing bezpośredni.

3.     Zapis na Newstelter odbywa się za pośrednictwem formularza zapisu dostępnego na stronie Sklepu po wyrażeniu przez użytkownika zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. e-maila, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Sprzedawcy oraz przedstawiania użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

4.     Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do wysyłki newslettera, w tym m.in. do informowania o usługach, nowych produktach, promocjach, rabatach, akcjach specjalnych Sprzedawcy, itp. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane, co spowoduje zaprzestanie wysyłania newslettera zgodnie z zasadami zawartymi w Polityce Prywatności.

5.     Zapis na Newsletter wymaga obowiązkowo podania imienia i adresu e-mail. Uzyskane w ten sposób dane dodawane są do bazy mailingowej Sprzedawcy w celu wysyłki newslettera.

6.     Newsletter jest wysyłany przez czas nieokreślony, od chwili potwierdzenia subksrypcji przez użytkownika do czasu wycofania zgody (co będzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez klienta – subskrybenta).

7.     System mailingowy wykorzystywany do wysyłki newslettera odnotowuje wszelką aktywność i podejmowane działania przez użytkownika związane z przesyłanymi do niego e-mailami (data i godzina otwarcia wiadomości, kliknięcia w linki zawarte w wiadomości e-mail, moment wypisania się, itp.). Dane te mogą być wykorzystywane przez nas dla potrzeb analitycznych, statystycznych lub lepszego dopasowania oferty.

 

 

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 

1.     Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2.     Sprzedawca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest:
a)      zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu,
b)      usprawnienie działania Sklepu,
c)     poprawa ochrony prywatności użytkowników,
d)     zapobieganie nadużyciom oraz względy bezpieczeństwa,
e)     zmiany technologiczne i funkcjonalne,
f)     zmiany w zakresie świadczonych usług elektronicznych w tym wprowadzenie nowych funkcjonalności Sklepu,
g)     zmiany redakcyjne,
h)     zmiana danych identyfikujących Sprzedawcę.
O każdej zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje użytkowników z co najmniej 7 – dniowym wyprzedzeniem (termin wypowiedzenia). W przypadku użytkowników korzystających z usługi Newsletter – Sprzedawca poinformuje ich o zmianie Regulaminu drogą e-mail. Użytkownik będący subskrybentem Newslettera – w przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, może anulować subskrypcję, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (tj. o dostarczanie Newstellera). W pozostałych przypadkach informacja o zmianie Regulaminu zostanie obwieszczona przez Sprzedawcę poprzez umieszczenie stosowanej informacji na stronie Sklepu.

3.     Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia dotychczasowego Regulaminu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach, tj. wg treści Regulaminu z daty zamówienia i jego akceptacji.

4.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta.

5.     W przypadku sporu sądowego między Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, sądem właściwym do rozpatrzenia sporu będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy.
6.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia: 27.05.2021

 

 

Regulamin [pobierz]

0